Προώθηση αγροτικών προϊόντων

Προώθηση αγροτικών προϊόντων

promotion flyer_001Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (EE) 1144/2014, που αφορά τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες, ενώ πρόσφατα (7/10/15) εκδόθηκε και ο Εκτελεστικός του Κανονισμός (EE) 1831/2015. Οι ανωτέρω Κανονισμοί παρέχουν νέες προοπτικές και αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν την αύξηση των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων, την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής χρηματοδότησης σε 70-85%, τη διεύρυνση των επιλέξιμων προϊόντων και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επιλογή των προγραμμάτων.

 Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να ενταχθούν στα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης και διευκολύνεται η υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις παραγωγών και οι φορείς του αγροτοδιατροφικού τομέα (Αγροδιατροφικές Συμπράξεις Περιφερειών, κ.α.).

Εκτιμάται, ότι θα ισχύσει μία (αντί για δύο που ήταν παλαιότερα) περίοδος υποβολής των σχετικών αιτήσεων ανά έτος, εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστοτε έτους.

Τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια θα αυξάνονται σταδιακά κι από 61,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 200 εκατ. ευρώ έως το 2020, ενώ για το 2016 θα ξεπεράσουν τα 110 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά σημεία των νέων Κανονισμών ενημέρωσης και προώθησης

–  Αυξάνονται τα ποσοστά της κοινοτικής χρηματοδότησης σε 70% για τα απλά προγράμματα, σε 80% για τα πολυεθνικά προγράμματα, σε 85% για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, ενώ τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται κατά επιπλέον 5% για προγράμματα από κράτη μέλη, που βιώνουν τη δημοσιονομική κρίση, όπως είναι η Ελλάδα. Η  εθνική χρηματοδότηση καταργείται για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

–  Διευρύνεται ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας και μεταποιημένα προϊόντα, όπως ο άρτος, τα ζυμαρικά, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, κ.α..

–  Η αξιολόγηση κι επιλογή των υποβληθέντων προγραμμάτων θα διενεργείται αποκλειστικά από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταργείται, για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών, η προαξιολόγηση των προγραμμάτων από το αρμόδιο Υπουργείο του κράτους μέλους.

–  Τα κράτη μέλη θα ελέγχουν την εφαρμογή των απλών προγραμμάτων, θα  εγκρίνουν την επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με την προτείνουσα οργάνωση και θα ελέγχουν τις αιτήσεις πληρωμών, η οποίες θα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες οικονομοτεχνικές εκθέσεις και αξιολογήσεις.

–  Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης δεν θα επικεντρώνονται στην προέλευση και τις εμπορικές επωνυμίες των προϊόντων, οι οποίες δύνανται να υπάρχουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών θα περιορίζεται σε επιδείξεις και γευσιγνωσίες και στο αντίστοιχο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, που θα χρησιμοποιείται  κατά τη διάρκεια αυτών των δράσεων. Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για να διασφαλιστεί ότι κάθε εμπορική επωνυμία διαθέτει τον ίδιο βαθμό προβολής και ότι η γραφική απεικόνισή της είναι αισθητά μικρότερη από το κύριο μήνυμα της δράσης της Ένωσης. Η αναφορά στην προέλευση θα εμφανίζεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό που προορίζεται για το κύριο μήνυμα της Ένωσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα αναφοράς σε μια υπερεθνική προέλευση, όπως π.χ. τη μεσογειακή, που αντιστοιχεί σε μια πανευρωπαϊκή κοινή αναφορά.

–  Καθορίζεται ένα σύστημα δεικτών για την αξιόπιστη κι αντικειμενική αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης. Το σύστημα αυτό  περιλαμβάνει τρεις ομάδες δεικτών επιδόσεων, ήτοι  δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και αντικτύπου.

προώθηση